Beleidsplan

Stichting Vrienden van Kidron, Beleidsplan 2020/2021

1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2020/2021 van Stichting Vrienden van Kidron. In dit beleidsplan staat hoe Stichting Vrienden van Kidron ontstaan is en wat haar doelstellingen zijn. Beschreven is hoe Stichting Vrienden van Kidron haar doelstellingen wil realiseren en op welke gebieden zij zich verder wil gaan ontwikkelen.

2. Algemeen

2.1. Ontstaan van 'Stichting Vrienden van Kidron'.
Stichting Vrienden van Kidron is ontstaan vanuit een verlangen om: Het financieel mogelijk te maken dat mensen die in geestelijke en psychische nood zijn, en onvoldoende financiële middelen hebben, therapie kunnen ontvangen vanuit Gods Woord, waarin bevrijding een plek kan hebben. Deze financiële ondersteuning zal worden aangeboden voor therapie door Kidron VOF.

2.2. De naam Kidron
De naam Kidron heeft voor de stichting drie betekenissen:

Om tot herstel te kunnen komen is vaak nodig dat geestelijke ballast uit het verleden opgeruimd wordt. Dit is precies wat er in oudtestamentische tijd gebeurde in het Kidrondal: de priesters verbrandden daar de afgodsbeelden die de tempel van God verontreinigd hadden. (2 Kronieken 29:15-26). In nieuwtestamentische tijd mogen mensen de tempel van Gods Geest zijn. Stichting Vrienden van Kidron maakt het financieel mogelijk om die tempel schoon te maken voor de Heilige Geest en zo de relatie met God en (waar mogelijk) met mensen te herstellen.

Het Kidrondal staat in de Bijbel bekend als het dal van de as en de lijken. Over dat dal profeteerde Jeremia (31:40) dat dit de Heer heilig zal zijn; er zal niet weer vernield en verwoest worden. Het is als het dal wat Ezechiël (hoofdstuk 37) zag in een visioen. De dorre beenderen werden bij elkaar gehaald, kregen nieuw vlees en nieuw leven. Zo wil Stichting Vrienden van Kidron het financieel mogelijk maken dat mensen tot nieuw en hersteld leven in Christus kunnen komen. Wanneer Jezus van Jeruzalem naar de hof van Getsémané ging, trok hij door het Kidrondal. Een plaats van doortrekken. Het is de bedoeling dat de mensen na de begeleiding bij Kidron VOF zelfstandig verder kunnen of zo nodig doorverwezen worden.

3. Organisatiestructuur

3.1 Bestuur
Het bestuur van Stichting Vrienden van Kidron bestaat uit minimaal 3 personen (een voorzitter, een secretaris en een penningmeester) doch een oneven aantal. Een van de directieleden van Kidron VOF (met name genoemd) wordt aangesteld als directeur van de Stichting, met stemrecht in het Stichtingsbestuur. Het andere directielid van de VOF (met name genoemd), wordt aangesteld als adviseur van de Stichting, zonder stemrecht.

Het bestuur is tevens aangesteld om het Bijbelse fundament, de visie/missie en de financiën te bewaren en te bewaken. Daarnaast beoordeelt het bestuur aanvragen van cliënten van de VOF, die de behandeling zelf niet kunnen bekostigen.

In overleg met het bestuur heeft de directeur van de Stichting de dagelijkse leiding over medewerkers en vrijwilligers conform het beleid. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen Stichting Vrienden van Kidron plaatsvinden. De taken en de functies van de bestuursleden zijn nader beschreven in de ‘Functiebeschrijving bestuursleden Stichting Vrienden van Kidron’.

3.2 Vrijwilligers
In verband met de gewenste continuïteit voor de fondsenwerving streeft Stichting Vrienden van Kidron ernaar om vrijwilligers in dienst te nemen. Zij vervullen de taken aan de hand van geplande activiteiten en leveren ondersteuning aan projecten.

4. Strategie

4.1 Doelstelling
Het financieel mogelijk maken dat mensen die in geestelijke en psychische nood zijn, en onvoldoende financiële middelen hebben, therapie kunnen ontvangen vanuit Gods Woord, waarin bevrijding een plek kan hebben.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

het geven van (s)preekbeurten/ lezingen en voorlichtingen.
het proactief bekend maken van haar visie en doelstelling aan: individuelen, groepen, kerkgenootschappen, organisaties, zorginstellingen en conferenties.
het werven van fondsen, donateurs en andere middelen en alles wat bijdraagt aan het behalen van de gestelde doelen.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

4.1.1 Korte termijn doelen 2020-2021

Fondsenwerving

  • Fondsen
  • Giften
  • Donateurs
  • Ondersteuning PGB aanvragen
  • PR en fondsenwerving.

5. Communicatie

5.1 Internet
Via de website www.kidron.info wordt alle informatie en ontwikkelingen betreffende de Stichting Vrienden van Kidron verstrekt.

5.2 Nieuwsbrief
Er wordt een digitale nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die gedaan zijn en activiteiten die gaan plaatsvinden. Daarnaast is de nieuwsbrief een mogelijkheid voor andere korte berichten. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich via de website aanmelden om deze nieuwsbrief te ontvangen.

6. Financiën

6.1 Inkomsten
De inkomsten van Stichting Vrienden van Kidron bestaan uit:

Giften
Subsidies
Erfstellingen, legaten en schenkingen
Fondsen

6.2 Uitgaven
De uitgaven van Stichting Vrienden van Kidron betreffen:

  • Financiële ondersteuning cliënten van Kidron VOF
  • Operationele kosten
  • PR en drukkosten

6.3 Financiële reserve
Om de continuïteit van de stichting te garanderen streven we naar het opbouwen van een financiële reserve overeenkomend met de vaste kosten over de periode van één jaar.
De inkomsten en uitgaven zijn nader gespecificeerd in de ‘Begroting Stichting Vrienden van Kidron 2019’ en het ‘Financieel beleidsplan’.

7. Beloningsbeleid

7.1 Bestuur
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals beschreven in ‘Vrijwilligersvergoeding Stichting Vrienden van Kidron’.

7.2 Medewerkers
De stichting streeft ernaar diverse medewerkers in dienst te hebben. Zij ontvangen hiervoor een beloning op basis van de arbeidsovereenkomst.

7.3 Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor gemaakte kosten zoals beschreven in ‘Vrijwilligersvergoeding Stichting Vrienden van Kidron’.

Vastgesteld te Duiven, op 31 januari 2020

Scroll naar top