Beleidsplan

Stichting Vrienden van Kidron, Beleidsplan 2022/2023

1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2022-2023 van Stichting Kidron. In dit beleidsplan staat weergegeven hoe Stichting Kidron ontstaan is en wat haar doelstellingen zijn.
Beschreven is hoe Stichting Kidron haar doelstellingen wil realiseren en op welke gebieden zij zich verder wil gaan ontwikkelen.

2. Algemeen

2.1 Ontstaan Stichting Kidron

Stichting Kidron is ontstaan vanuit een verlangen om: “Het financieel mogelijk te maken dat mensen die in geestelijke en psychische nood zijn maar onvoldoende financiële middelen hebben, therapie ontvangen waarin het christelijk geloof en geestelijke vrijheid een actieve plek kunnen hebben.” Deze financiële ondersteuning zal worden aangeboden voor therapie door Kidron VOF.

2.2. De naam Kidron

De naam Kidron heeft voor de stichting drie betekenissen:
1. Om tot herstel te kunnen komen is vaak nodig dat geestelijke ballast uit het verleden opgeruimd wordt. Dit is precies wat er in oudtestamentische tijd gebeurde in het Kidrondal: de priesters verbrandden daar de afgodsbeelden die de tempel van God verontreinigd hadden
(2 Kronieken 29:15-26). In nieuwtestamentische tijd mogen mensen de tempel van Gods Geest zijn. Stichting Kidron maakt het financieel mogelijk om die tempel schoon te maken voor de Heilige Geest en zo de relatie met God en (waar mogelijk) met mensen te herstellen.
2. Het Kidrondal staat in de Bijbel bekend als het dal van as en dode lichamen. Over dat dal profeteerde Jeremia (31:40) dat dit dal voor God heilig zal zijn; er zal niet weer vernield en verwoest worden. Het is als het dal wat Ezechiël (hoofdstuk 37) zag in een visioen. De dorre beenderen werden bij elkaar gehaald, kregen nieuw vlees en God Zelf blies er met Zijn adem nieuw leven in.
3. Wanneer Jezus van Jeruzalem naar de hof van Getsémané ging, trok hij door het Kidrondal.
Een plaats van doortrekken. Het is de bedoeling dat de mensen na de begeleiding bij Kidron VOF zelfstandig verder kunnen of zo nodig doorverwezen worden.

3. Zakelijke gegevens

Naam van de Stichting:  Stichting Vrienden van Kidron
Correspondentienaam:  Stichting Kidron
RSIN / Fiscaalnummer:   853858068
Postadres:                              Tolstraat 59, 6916 BB  Tolkamer
Vestigingsadres:                  't Holland 53a, 6921 GX  Duiven
Telefoonnummer:                06 14 28 32 63
E-mailadres:                           contact@vriendenvankidron.nl
Kamer van Koophandel:  60322829
Rekeningnummer:               NL84 INGB 0006 5058 50
BIC:                                              INGBNL2A

4. Organisatiestructuur

4.1 Bestuur
Het bestuur van Stichting Kidron bestaat uit minimaal 3 personen (een voorzitter, een secretaris en een penningmeester) doch een oneven aantal. Een van de directieleden van Kidron VOF (met name genoemd) wordt aangesteld als onbezoldigd directeur van de Stichting, met stemrecht in het Stichtingsbestuur.

Het bestuur is aangesteld om de visie/missie en de financiën te bewaren en te bewaken. Daarnaast beoordeelt het bestuur aanvragen van cliënten van de VOF, die de behandeling zelf niet kunnen bekostigen.

In overleg met het bestuur heeft de directeur van de Stichting de dagelijkse leiding over eventuele medewerkers en vrijwilligers conform het beleid. De directie legt verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen Stichting Kidron plaatsvinden.
De taken en de functies van de bestuursleden zijn nader beschreven in de ‘Functiebeschrijving bestuursleden Stichting Kidron’.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten voor de uitoefening van hun functie.

Statutair is geregeld dat een ander natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

4.2 De bestuursleden:
Voorzitter:               dhr. J. Rook
Penningmeester: dhr. E. Wajer
Secretaris:                mevr. N. Buurman

4.3 Vrijwilligers
In verband met de gewenste continuïteit en fondsenwerving kan Stichting Kidron werken met vrijwilligers die aan geplande activiteiten en aan ondersteuning van projecten hun bijdragen leveren.
Zij vervullen de taken aan de hand van de functieomschrijving.

5. Strategie

5.1 Doelstelling
Het financieel mogelijk maken dat mensen die in geestelijke en psychische nood zijn maar onvoldoende financiële middelen hebben, therapie kunnen ontvangen waarin het christelijk geloof en geestelijke vrijheid een actieve plek kunnen hebben.
Daarbij wordt opgemerkt dat degenen die de hulp ontvangen, bijdragen naar vermogen, maar tenminste 10% van de kosten zelf dragen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1. Het werven van fondsen, donateurs, ondersteuning in PGB aanvragen en alles wat bijdraagt aan het behalen van de gestelde doelen.
2. Het administratief verwerken en beheren van aanvragen voor financiële ondersteuning
3. Het toetsen van aanvragen op basis van de door de Stichting vastgesteld protocol
4. Het beheren van ontvangen giften en gelden van de stichting;

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

6. Communicatie

6.1 Internet
Via de website www.kidron.info wordt alle informatie en ontwikkelingen betreffende de Stichting Vrienden van Kidron verstrekt.

7. Financiën

7.1 Inkomsten
De inkomsten van Stichting Vrienden van Kidron bestaan uit:
- Giften
- Donaties
- Fondsen
- Erfstellingen, legaten en schenkingen

7.2 Uitgaven
De uitgaven van Stichting Vrienden van Kidron betreffen:
- Financiële ondersteuning cliënten van Kidron VOF
- Operationele kosten
- PR en drukkosten

7.3 Financiële reserve
Om de continuïteit van de stichting te garanderen streven we naar het opbouwen van een financiële reserve overeenkomend met de vaste kosten over de periode van één jaar.

De inkomsten en uitgaven zijn nader gespecificeerd in de ‘Financiële verantwoording Stichting Kidron 2021’.

8. Beloningsbeleid

8.1 Bestuur
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals beschreven in ‘Vrijwilligersvergoeding Stichting Vrienden van Kidron’.

8.2 Medewerkers
De stichting streeft ernaar diverse medewerkers in dienst te hebben. Zij ontvangen hiervoor een beloning op basis van de arbeidsovereenkomst.

8.3 Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor gemaakte kosten zoals beschreven in ‘Vrijwilligersvergoeding Stichting Vrienden van Kidron’.

9. Sluiting

Dit Beleidsplan: ‘Beleidsplan 2022-2023 Stichting Kidron’ is vastgesteld te Duiven op 14 maart 2022.

Scroll naar boven